Emissiemeting stookinstallaties voor bedrijven

Emissiemeting van stookinstallaties bij bedrijven

Beschikt je bedrijf over een krachtige verwarmingsinstallatie, dan moet die installatie regelmatig een wettelijk verplichte onderhoudsbeurt krijgen. Een belangrijk onderdeel van het onderhoud is de emissiemeting. Daarbij wordt gemeten hoeveel broeikasgassen en andere schadelijke stoffen de stookinstallatie precies uitstoot. Worden de drempelwaarden overschreden, dan kan je beboet worden.

In dit artikel zetten we alle informatie over emissiemetingen van stookinstallaties op een rijtje.

1.Wat is een emissiemeting voor een stookinstallatie precies?

Een emissiemeting wordt uitgevoerd tijdens het periodieke onderhoud van grote stookinstallaties in bedrijven. Die onderhoudsbeurten vinden regelmatig plaats, jaarlijks in de meeste gevallen, om na te gaan of alles nog naar behoren werkt.

Bij krachtige, industriële stookinstallaties vinden die controles nog frequenter plaats. Dat alles om de veiligheid van de werknemers en het milieu te kunnen garanderen.

Tijdens de emissiemeting wordt nagegaan hoeveel de stookinstallatie precies uitstoot. Daar zijn namelijk wettelijk bepaalde limieten voor vastgelegd. Slecht onderhouden stooktoestellen werken iets minder efficiënt en zullen bijgevolg ook meer CO2 uitstoten. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Een efficiënte stookinstallatie heeft een hoger rendement, is veiliger, gezonder en beter voor het klimaat. Die regelmatige onderhoudsbeurten en emissiemetingen van stookinstallaties zijn nodig om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen en besparen het bedrijf ook geld.

Vraag hier je verwarmingstechnicus aan

2. Is de emissiemeting verplicht?

De emissiemeting vormt onderdeel van de verplichte onderhoudsbeurten van stookinstallaties. Dat betekent dus dat ook de emissiemeting verplicht is.

De andere regels omtrent stookinstallaties verschillen enigszins per gewest. Afhankelijk van het vermogen van je stookinstallatie ben je nog onderworpen aan andere verplichtingen, naast de onderhoudsbeurten. Overschrijdt je professionele stookinstallatie een bepaald vermogen, dan val je bijvoorbeeld onder de milieuvergunningsplicht. De drie gewesten berekenen de drempel voor de vergunningsplicht op een andere manier.

Er moeten mogelijk ook emissiemetingen aan de schoorsteen gebeuren. Dat hangt opnieuw af van het warmtevermogen van de stookinstallatie. De schoorsteen van krachtige stookinstallaties wordt onderworpen aan testen om onder andere na te gaan hoeveel fijn stof en CO vrijkomt. Dat moet gebeuren door een erkend labo. Elk gewest hanteert andere grenswaarden voor de verplichting.

In Vlaanderen worden alle verwarmingsinstallaties vanaf 20 kW bovendien om de vijf jaar onderworpen aan een verwarmingsaudit. Bij stooktoestellen op vloeibare brandstof vanaf 100 kW vindt de verwarmingsaudit tweejaarlijks plaats; bij dergelijke installaties op gas is dat om de vier jaar.

De audit heeft als doel om het rendement van de stookinstallatie te verhogen door praktische tips te geven. In Brussel gebeurt om de vijf jaar een vergelijkbaar onderzoek, dat de EPB-diagnose genoemd wordt.

3. Wanneer moet de emissiemeting gebeuren?

De emissiemeting van de stookinstallatie vindt plaats tijdens het verplichte periodiek onderhoud. Hoe vaak de onderhoudsbeurt plaatsvindt, hangt af van het vermogen en het type brandstof van de stookinstallatie.

  • Een verwarmingstoestel op vloeibare brandstof van meer dan 20 kW wordt jaarlijks onderhouden. 
  • Werkt het stooktoestel op gas en is het vermogen groter dan 20 kW? Dan vindt de onderhoudsbeurt om de twee jaar plaats. 
  • Bij verwarmingstoestellen die werken op een vaste brandstof moet de onderhoudsbeurt jaarlijks plaatsvinden, ongeacht het vermogen van de stookinstallatie.

Tijdens die verplichte onderhoudsbeurt van de stookinstallatie wordt niet alleen een emissiemeting uitgevoerd. De hele installatie wordt ook grondig gereinigd. Dat houdt in dat alle leidingen, de branders en het toestel zelf schoongemaakt worden. Zo kan de verbranding opnieuw in perfecte omstandigheden gebeuren en dat komt het rendement ten goede en vermindert de uitstoot van schadelijke stoffen.

Daarnaast wordt ook een verbrandingscontrole uitgevoerd om na te gaan of de verbranding op een veilige manier gebeurt.

Zijn de onderhoudsbeurt en de emissiemeting goed verlopen? Dan ontvang je een onderhouds-, reinigings- en een verbrandingsattest waarmee je kan aantonen dat de stookinstallatie volledig conform de wetgeving werkt. Dat is belangrijk voor de verzekering als er toch iets zou mislopen.

4. Waarom is een emissiemeting belangrijk?

4.1. Uitstoot monitoren

De belangrijkste reden van een emissiemeting is natuurlijk de uitstoot van schadelijke stoffen en broeikasgassen beperken. Dankzij de emissiemetingen worden eventuele lekken of te hoge waardes tijdig opgemerkt en kunnen erge problemen voorkomen of vroeg in de kiem gesmoord worden. De resultaten van de emissiemeting kunnen bevestigen dat een stookinstallatie nog steeds naar behoren en volgens de garanties van de leverancier werkt.

4.2. Milieuvriendelijk

Daarnaast is het ook interessant voor bedrijven om te kunnen uitpakken met een lage emissie van broeikasgassen. Voor bedrijven die naar CO2-neutraliteit streven, is een energiezuinige stookinstallatie erg belangrijk.

4.3. Financieel interessant

Verder verhoogt het periodieke onderhoud van de stookinstallatie ook het rendement van de installatie. Dat betekent dus dat je de energiefactuur na de onderhoudsbeurt gevoelig zal zien dalen. En dat bespaart je, zeker bij grote verwarmingsinstallaties, een pak geld. Bovendien gaan goed onderhouden stookinstallaties langer mee. De emissiemetingen en de onderhoudsbeurt zijn dus een win-winsituatie.

4.4. Veiligheid

Tot slot zorgt een regelmatige onderhoudsbeurt er ook voor dat je verwarmingsinstallatie helemaal veilig werkt. Zo verlaag je de kans op brand of een explosie. Tijdens het periodiek onderhoud wordt namelijk ook nagegaan of de rookgasafvoer en de gastoevoer veilig verlopen en de leidingen geen gebreken vertonen.

5. Wat als de emissiemeting problemen signaleert?

De emissiemeting moet aan het licht brengen of je bedrijf de emissienormen haalt en of er niet te veel schadelijke stoffen en broeikasgassen uitgestoten worden. Stoot je verwarmingsinstallatie te veel CO2 uit, dan zal je een CO2-boete moeten betalen. Het is dus van groot belang om ervoor te zorgen dat alles naar behoren werkt.

Ook wanneer de periodieke onderhoudsbeurt andere gebreken blootlegt, zal je de installatie moeten laten herstellen. Je hebt uiterlijk drie maanden de tijd om alles in orde te brengen en een nieuwe keuring te laten plaatsvinden.

Verwarmingstechnicus nodig? Zoek niet verder!

Moet de emissie van je stookinstallatie gemeten worden? Certiweb vindt een expert in jouw regio.

Heb je een expert nodig om een emissiemeting uit te voeren? Alle experten op Certiweb zijn erkende professionals bij de bevoegde overheidsinstanties.
Vul je aanvraag in en je wordt snel gecontacteerd door een expert bij jou in de buurt voor een afspraak.